Slika arhiv

 

4.1.2024.

Број систематизованих радних места : 19
Број попуњених радних места: 17
- висока стручна спрема: 11
- виша стручна спрема: 1
- средња стручна спрема: 4
- нижа стручна спрема: 1
Број запослених на неодређено време: 15
Број запослених на одређено време: 1 ВСС до повратка на рад привремено одсутнoг запосленог.
Радно место директора је у оквиру 19 систематизованих, а период на који је постављен је 4 године
Радно ангажованих лица ван радног односа: нема.
У текућој години нема новозапослених на неодређено и одређено време у својству приправника у оквиру дозвољеног процента од 70%, нити новозапослених изнад тог процента.


 

Директор:

Снежана Радовић, дипломирани библиотекар и компаративиста - архивиста

direktor@arhivnis.rs

Тел: 018 / 515-608

 

Служба надзора, сређивања и обраде архивске грађе

Руководилац Службе надзора, сређивања и обраде архивске грађе:

Натали Величковић, дипл. биолог - архивски саветник

sluzbasredjivanja@arhivnis.rs
nataliv@arhivnis.rs

Тел: 018 / 515-609

 

Архивисти на пословима надзора и сређивања архивске грађе:

Невена Карабашевић,
дипл. економиста - архивски саветник на пословима заштите архивске грађе ван архива
spsl@arhivnis.rs
Ивана Јовановић
, дипл. социолог - архивски саветник
Натали Величковић, дипл. биолог - архивски саветник
Бобан Јанковић, проф. историје - архивски саветник
Наташа Раденковић, проф. историје - виши архивиста
Миљана Ђорђевић, дипл. филолог за српскохрватски језик и југословенске књижевности - архивски саветник
Игор Ракић, мастер историчар - архивиста
Бојана Дашић, проф. историје

 

Служба техничке заштите, коришћења и презентовања архивске грађе

Руководилац Службе техничке заштите, коришћења и презентовања архивске грађе:

Невенка Вучковић, дипл. инжењер заштите на раду - архивски саветник

depo@arhivnis.rs

Тел: 018 / 515-609

Архивиста на пословима коришћења и презентовања архивске грађе:

Архивски помоћник у депоу:

Зоран Мајцен, архивски помоћник

Архивиста у депоу:

Милутин Милтојевић, мастер историчар - архивиста

 

Архивски помоћник на пословима техничке заштите архивске грађе:

Горан Петковић, архивски помоћник

 

Техничар одржавања информационих система и технологија:

Братислав Сретић, архивски помоћник прве врсте

 

 

Служба правних, финансијских и општих послова

Пословни секретар:

Самостални финансијско-рачуноводствени сарадник:

Данијела Анђелковић, економиста

racunovodstvo@arhivnis.rs

Тел: 018 / 515-609

 

Чувар:

Саша Стојиљковић

 

Радник на одржавању хигијене:

Славица Поповић

 

* Архив